O programu

Zašto je naš program drugačijih od ostalih?

♪ Trenutno u predškolskim ustanovama i nižim muzičkim školama aktuelni programi nisu prilagođeni detetu kao razvojni stimulans, niti sadrže planove za decu najmlađeg uzrasta, upravo kada je taj stimulans najpotrebniji. Od svih oblika darovitosti, muzička darovitost ispoljava se najranije – oko 3 godine i zato je njen stimulans upravo u tom periodu veoma važan.

♪ Radionica je namenjena deci uzrasta od 1 do 8 godine. Osmišljena je po jedinstvenom planu i programu muzičkih pedagoga i kompozitora, koji su se detaljno bavili metodikom nastave muzičke kulture u radu sa najmlađima.

Oblasti i metodologije kojima se bavimo

♪ Uvod u sviranje kroz Orfovu metodologiju. Orfovim metodom, dete se budilo u svetu u kojem je muzički rečnik bio utkan u pokret, govor, rimu i instrumentalno i vokalno izvođenje. Danas, preko tri hiljade škola u SAD koristi Orfovu školsku radionicu u svojim osnovnim programima. Upravo, zahvaljujući Orfovom instrumentarijumu, u našoj radionici deca će imati priliku da ovladavaju sviranjem na istom. Orfov instrumentarijum čine razne vrste udaraljki – triangl, zvončići, kastanjete, drveni doboš, metalofon, zvečke.

♪ Delakroz i euritmija – slušanje muzike, razvoj ritma i odgovor telom

♪ Sviranje sopstvenim telom - Body percussion

♪ Tapšalice – razvoj ritma i motorike uz pesmu i pokret

♪ Uvod u slušanje muzike - vođeno slušanje muzike prilagođeno uzrastu (kratke dečije pesme i kompozicije ili odlomci u prvoklasnim izvođenjima – Čajkovski valcer cveća, Bumbarov let, Izbor iz Karnevala životinja, Peća i Vuk, Godišnja doba, Šesta simfonija Betovena, Radecki marš – Štraus, Mocart koncert za klavir i orkestar broj 21)

♪ Učenje muzičkih instrumenata iz simofnijskog orkestra – jednom mesečno obrađuje se određen instrument i tada na čas dolazi profesor tog instrumenta, svira i pokazuje deci tehniku dobijanja tona, izgled instrumenta i uopšteno predstavlja deci kako se taj instrument pravi

♪ Uvod u pevanje - Učenje dečijih i narodnih pesmica (melodija malog obima) u fnukciji interpretacije.

♪ U psiho-fizičkom razvoju dece muzika ima neprocenjiv značaj. Naime, naučnici su otkrili da su strukture koje čine muziku identične onima na osnovu kojih funkcioniše ljudski mozak. Najveću moć muzika pokazuje u svom uticaju na proces učenja, razvoj mozga i organizacionih osobina kao i na celokupni nervni sistem. Edukacija u ranom i predškolskom uzrastu deteta, smatra se najvažnijom u razvoju deteta. Muzika se pokazala kao savršeno sredstvo u stimulativnom i edukativnom smislu. Radom kroz muziku podstiče se ravnomeran razvoj leve i desne hemisfere mozga, gde dolazi do boljeg razvoja sinapsi.

♫ U predškolskom uzrastu, veoma je važno da dete sluša muziku i da je uključuje u svaku aktivnost i igru. Brojna istraživanja potvrdila su da muzičke aktivnosti (slušanje, pevanje, sviranje, stvaralačko muzičko izražavanje i doživljavanje) posredno i značajno utiču na sve aspekte razvoja tj celovitu ličnost deteta.

Akcenat je na klasičnoj muzici koja nije mnogo zastupljena u medijima, i deca nemaju priliku da je često slušaju, samim tim i razviju osećaj za tu vrstu muzike. Na našim radionicama, pored pesmica koje mi komponujemo, volimo da puštamo numere u izvođenju Dragana Lakovića, Branka kockice, ali i numere iz klasične muzike. Ona nije mnogo zastupljena u medijima, i deca nemaju priliku da je često slušaju, samim tim i razviju osećaj za tu vrstu muzike. Jedna od važnih metodičkih stvari na časovima, jeste upravo i ta, vođeno slušanje muzike, upravo klasične. Kroz različite muzičke žanrvoe, oepre, balete, opere bajke, koncerte, simfonije, deca će imati priliku da obogate slušni repertoar, uvrste pokret uz muziku, prepoznaju razliku između valcera i marša.

Zašto baš muzika?

♫ Od svih oblika darovitosti, muzička darovitost ispoljava se najranije – oko 3 godine i zato je njen stimulans upravo u tom periodu veoma važan.

♫ Muzika i pokret su veoma važni, jer se mozak razvija uz pokret

♫ 30% mozga čine asocijativne regije u kojima se nalazi inteligencija, koja se najbolje razvija uz muziku

♫ Od 52 regije mozga, skoro 10 se aktivira kada slušamo muziku ili sviramo neki instrument

♫ Između 13 – 15 % sinapsi u mozgu, razvija se preko rada prstiju

Ciljevi

♫ 
Razvijanje veštine komunikacije kroz muziku i u muzici

♫ Podsticanje razvoja apstraktnog mišljenja

♫ Jačanje integratvnih procesa u ličnosti (psihičkih i fizičkih)

♫ Podsticanje procesa socijalizacije

♫ Negovanje govora kao osnove izraza i komunikacije i kao početnog koraka ka prirodnom, pravilnom i intonativno preciznom pevanju

♫ Razvijanje muzičkog pamćenja

♫ Ravijanje sluha

♫ Razvijanje ritma

♫ Razvijanje motorike