Radionice u vrtićima

Muzičke radionice u vrtićima osmišljene su sa ciljem razvoja muzičkih sposobnosti i govora od prve go sedme godine.

Zašto je naš program drugačijih od ostalih?

♪ Trenutno u predškolskim ustanovama i nižim muzičkim školama aktuelni programi nisu prilagođeni detetu kao razvojni stimulans, niti sadrže planove za decu najmlađeg uzrasta, upravo kada je taj stimulans najpotrebniji. Od svih oblika darovitosti, muzička darovitost ispoljava se najranije – oko 3 godine i zato je njen stimulans upravo u tom periodu veoma važan.

♪ Radionica je namenjena deci uzrasta od 1 do 8 godine. Osmišljena je po jedinstvenom planu i programu muzičkih pedagoga i kompozitora, koji su se detaljno bavili metodikom nastave muzičke kulture u radu sa najmlađima.

Oblasti i metodologije kojima se bavimo

♪ Uvod u sviranje kroz Orfovu metodologiju. Orfovim metodom, dete se budilo u svetu u kojem je muzički rečnik bio utkan u pokret, govor, rimu i instrumentalno i vokalno izvođenje. Danas, preko tri hiljade škola u SAD koristi Orfovu školsku radionicu u svojim osnovnim programima. Upravo, zahvaljujući Orfovom instrumentarijumu, u našoj radionici deca će imati priliku da ovladavaju sviranjem na istom. Orfov instrumentarijum čine razne vrste udaraljki – triangl, zvončići, kastanjete, drveni doboš, metalofon, zvečke.

♪ Sviranje sopstvenim telom - Body percussion

♪ Tapšalice – razvoj ritma i motorike uz pesmu i pokret

♪ Uvod u slušanje muzike - vođeno slušanje muzike prilagođeno uzrastu

♪ Učenje muzičkih instrumenata iz simofnijskog orkestra – jednom mesečno obrađuje se određen instrument i tada na čas dolazi profesor tog instrumenta, svira i pokazuje deci tehniku dobijanja tona, izgled instrumenta i uopšteno predstavlja deci kako se taj instrument pravi

♪ Uvod u pevanje - Učenje dečijih i narodnih pesmica (melodija malog obima) u fnukciji interpretacije.

♪ U psiho-fizičkom razvoju dece muzika ima neprocenjiv značaj. Naime, naučnici su otkrili da su strukture koje čine muziku identične onima na osnovu kojih funkcioniše ljudski mozak. Najveću moć muzika pokazuje u svom uticaju na proces učenja, razvoj mozga i organizacionih osobina kao i na celokupni nervni sistem. Edukacija u ranom i predškolskom uzrastu deteta, smatra se najvažnijom u razvoju deteta. Muzika se pokazala kao savršeno sredstvo u stimulativnom i edukativnom smislu. Radom kroz muziku podstiče se ravnomeran razvoj leve i desne hemisfere mozga, gde dolazi do boljeg razvoja sinapsi.

♫ U predškolskom uzrastu, veoma je važno da dete sluša muziku i da je uključuje u svaku aktivnost i igru. Brojna istraživanja potvrdila su da muzičke aktivnosti (slušanje, pevanje, sviranje, stvaralačko muzičko izražavanje i doživljavanje) posredno i značajno utiču na sve aspekte razvoja tj celovitu ličnost deteta.


Ciljevi

♫ Razvijanje veštine komunikacije kroz muziku i u muzici

♫ Podsticanje razvoja apstraktnog mišljenja

♫ Jačanje integratvnih procesa u ličnosti (psihičkih i fizičkih)

♫ Podsticanje procesa socijalizacije

♫ Negovanje govora kao osnove izraza i komunikacije i kao početnog koraka ka prirodnom, pravilnom i intonativno preciznom pevanju

♫ Razvijanje muzičkog pamćenja

♫ Razvijanje sluha

♫ Razvijanje ritma

♫ Razvijanje motorike


♪ Muzički pedagog dolazi u vrtić i radi sa svakom starosnom grupom. Čas traje pola sata i održava se dva puta nedeljno.

♪ Gostujući profesori koji predstavljaju instrumente i sviraju deci. To je prilika kada deca mogu da čuju i vide različite instrumente i na taj način obogate svoje znanje.


Kontakt:

069/3555996

069/3555995